Taras F.P. van Dijk

Tradutor e intérprete ajuramentado (português < > holandês)
Falante nativo do holandês e do português

Contact en werkwijze

Indien u van mijn diensten gebruik wenst te maken, kunt u uw verzoek doen via de volgende tekstbox en daar uw contactgegevens vermelden. Zodra ik een concreet idee heb van de omvang van de te vertalen stukken of van de tolkopdracht, zal ik u een vrijblijvende prijsofferte sturen.

U kunt mij ook rechtstreeks bereiken
per e-mail: tarasvandijk@gmail.com
per telefoon: +31 622518036

Op deze manier zal een en ander met u worden afgesproken met betrekking tot de deadline, de wijze van levering en de betaling.

Diploma's / Talen

Specialisaties / Vaardigheden:

Ik beheers zowel de Nederlandse als de Portugese taal op moedertaalniveau en mijn Engels is vloeiend. Tevens heb ik uitgebreide ervaring met het dialect en de cultuur van overige Portugeessprekende landen zoals Brazilië, Angola en Mozambique. Daarnaast heb ik enkele jaren Rechten gestudeerd en veel werkervaring opgedaan bij onder andere asielzaken en juridische en medische aangelegenheden.

Tolken: beëdigd consecutief tolk, fluistertolk en simultaantolk. 
Specialisaties en ervaring: Justitie / politie (rechtbank, IND, politiezaken, penitentiaire inrichtingen), medisch (ziekenhuizen, artsenposten, psychiatrische instellingen, op locatie), particulieren (notaris- en advocatenkantoren, huwelijksceremonies), enz.

Vertalen: met of zonder beëdiging.
Specialisaties en ervaring: alle soorten (officiële) documenten, juridisch, maatschappelijk, politie, overheid (FIOD, IND, e.d.), technisch (auto-industrie, etc.), medisch, farmaceutisch, commercieel, reclame, recepten, correspondentie (zowel formeel als informeel), religieus, muziek, EU-instellingen, bijsluiters, literatuur (boeken en tijdschriften), internetsites, enz.

Proeflezen / corrigeren: alles

(Niet beëdigde) vertalingen en tolkdiensten vanuit het Engels naar het Nederlands of Portugees zijn ook mogelijkTechnische hulpmiddelen

 • Vertaal (CAT-) tools: SDLX en SDL-Trados
 • Microsoft Spellingchecker
 • De beste woordenboeken (ook digitaal) en gerenommeerde vertaalwebsites
 • Revisie door Nederlandse en Portugese native speakers / juristen / linguïsten
 • Naar het Portugees wordt vertaald op grond van de nieuwe spelling ('novo acordo ortográfico')

De prijs wordt per opdracht berekend en referenties zijn uiteraard mogelijk op verzoek

Specialisaties

Beëdigde vertalingen / Apostille

De beëdiging van de vertaling: vertalingen van officiële documenten dienen veelal beëdigd te worden, als eis van de instantie waar de vertaling uiteindelijk voor bestemd is. Of dit nodig is zal de klant per geval na moeten gaan bij de desbetreffende instantie.
De beëdigde vertaler beschikt over een specifieke stempel (op naam); samen met een verklaring, een handtekening en deze stempel, wordt de vertaling aan de brontekst vastgehecht.

De beëdiging van de vertaler: een gediplomeerde vertaler kan eenmalig worden beëdigd door de arrondissementrechtbank, wat inhoudt dat er aldaar een eed of belofte wordt afgelegd, als waarborg voor een objectieve en vertrouwelijke uitoefening van het beroep.

Beëdigde vertalingen voor het buitenland / apostille: in sommige gevallen vraagt de buitenlandse instantie, naast de beëdiging van de vertaling, om een erkenning van de handtekening van de vertaler (apostille). Voor dat geval staan zowel mijn handtekening als mijn gegevens geregistreerd bij het Portugese Consulaat-generaal in Den Haag, het Braziliaanse Consulaat-generaal te Rotterdam, alsmede de Rechtbanken van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Haarlem.
Een apostille houdt dus in dat het vertaalde document wordt gelegaliseerd middels de erkenning van mijn handtekening. Het is een verklaring in de vorm van een sticker die op de beëdigde vertaling wordt geplakt, gestempeld en ondertekend door de rechtbankmedewerker.

Voor €35,- kan ik deze apostille ophalen bij de Rechtbank Haarlem, maar de klant kan het desgewenst ook zelf doen bij een van de voornoemde rechtbanken (de apostille zelf kost € 20).

Translations

Diploma's / Talen

 • Minor Algemene Tolktechnieken voor Gevorderden (ITV/Hogeschool Utrecht)
 • Minor Tolken in de Gezondheidszorg (ITV/Hogeschool Utrecht)
 • Master Vertalen (Universiteit van Utrecht)
 • Bachelor Portugese Taal & Cultuur (Universiteit van Utrecht)
 • Propedeuse Rechten (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Gehele lagere –en middelbare school (VWO-niveau) voltooid in Portugal
 • Beëdigd vertaler en beëdigd tolk in de Portugese en Nederlandse taal
 • Geregistreerd/erkend bij de volgende instanties: Rbtv (Bureau beëdigde tolken & vertalers), Parket Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, Portugees Consulaat-Generaal in Den Haag, Braziliaans Consulaat-Generaal te Rotterdam, Angolees Consulaat te Rotterdam, Nederlandse Ambassade te Lissabon en werkzaam voor onder andere het TVCN (Tolk & Vertaalcentrum Nederland), WCS Groep en Livewords. Aangesloten bij het NGTV (Nederlands Genootschap voor Tolken & Vertalers)
 • Nederlands: moedertaal
 • Portugees: moedertaal
 • Engels: vloeiend
 • Tevens veel kennis van het Spaans, Frans en Duits
Contact

Contacto e procedimento

Caso deseje contratar os meus serviços, poderá fazê-lo preenchendo o seguinte quadro. Aqui poderá descrever o seu pedido e deixar o seu contacto. Assim que eu tenha ficado com noção da quantidade de texto a traduzir ou da interpretação, poderei enviar-lhe um orçamento à medida.

Também poderá entrar em contacto diretamente comigo
por e-mail: tarasvandijk@gmail.com
por telefone: +31 622518036

Deste modo é possível combinarmos o prazo, o método de entrega e o pagamento.

Diploma's / Talen

Especializações / Habilitações

Domino a nível de língua materna tanto o holandês como o português e tenho um nível fluente da língua inglesa. Tenho experiência extensiva com a cultura e a língua portuguesa dos países lusófonos, como Brasil, Angola e Moçambique. Além disso, estudei Direito durante alguns anos e obtive muita experiência de trabalho em, entre outros, processos de asilo e assuntos jurídicos e do foro da medicina.

Interpretações: interpretação sussurrada e interpretação consecutiva.
Especializações e experiência: Justiça / polícia (tribunais, centros de imigração (p.e. centros de requerentes de asilo), esquadras da polícia, estabelecimentos penitenciários), foro médico (hospitais, consultórios médicos, instituições psiquiátricas, no local), particulares (notários/cartórios e escritórios de advocracia), etc.

Traduções: com ou sem ajuramentação.
Especialização e experiência: todos os tipos de documentos (oficiais), textos jurídicos, segurança social, da polícia, governamentais (Serviços de Imigração, FIOD (Unidade de Investigação Fiscal da Polícia holandesa), etc), técnicos (indústria automóvel, etc), médicos, farmacêuticos, comerciais, publicitários, religiosos, U.E., receitas, correspondência (formal e informal), música, folhetos, literatura (livros e revistas), websites, etc.

Revisões / correções: tudo

Traduções (não ajuramentadas) e interpretações do inglês para o português ou para o holandês também são possíveisInstrumentos técnicos utilizados

 • Ferramentas/programas de tradução (CAT-tools): Trados e SDLX [SDL Trados 2007]
 • Corretor ortográfico Microsoft
 • Os melhores dicionários (incluindo digitais) e a Internet
 • Revisão por falantes nativos / juristas holandeses e portugueses
 • Traduções feitas respeitando o novo acordo ortográfico

Preços e referências a pedido

Specialisaties

Traduções ajuramentadas / Apostilha

A ajuramentação da tradução: traduções de documentos oficiais, geralmente têm de ser ajuramentadas, como requisito da instância que solicitou a tradução. É da responsabilidade do próprio cliente informar-se sobre a necessidade da ajuramentação junto à respectiva instância.
O tradutor ajuramentado tem um carimbo especial (em seu nome). Juntamente com uma declaração, uma assinatura e este carimbo, a tradução é anexada ao texto original.

A ajuramentação do tradutor: um tradutor devidamente certificado pode ser ajuramentado uma vez pelo tribunal da comarca, significando que jurou, perante o juiz, respeitar o seu código profissional, prometendo que as suas traduções serão efetuadas com objetividade e confidência.

Traduções ajuramentadas para o estrangeiro: em alguns casos, a instância ou órgão do país onde a tradução é necessária requer, para além da ajuramentação da tradução, uma legalização da mesma, ou seja, o reconhecimento da assinatura do tradutor (apostilha). Para esse efeito, a minha assinatura e os meus dados encontram-se registados no Consulado-Geral de Portugal na Haia, no Consulado-Geral do Brasil em Roterdão, bem como nos Tribunais da Comarca de Amsterdão, Utreque, Roterdão, Haia e Haarlem.
Portanto, uma apostilha significa que o documento traduzido é autenticado mediante a aprovação da assinatura do tradutor. Trata-se de uma declaração sob forma de um autocolante que é colocado na tradução ajuramentada por um oficial do tribunal.

Por €35 posso tratar da apostilha pessoalmente no Tribunal de Haarlem, mas também o próprio cliente o poderá fazer em qualquer um dos tribunais supramencionados (a apostilha em si custa € 20).

Translations

Formação / Línguas

 • Minor Técnicas Gerais de Interpretação para Avançados (ITV/ Escola Superior de Utreque, Holanda)
 • Minor Interpretação no Sistema de Saúde (ITV/Escola Superior de Utreque)
 • Diploma de Mestrado de Tradução (Universidade de Utreque)
 • Diploma de Bacharelato de Língua e Cultura Portuguesa (Universidade de Utreque)
 • Diploma propedêutico do curso de Direito (Universidade Erasmus em Roterdão, Holanda)
 • Toda a escolaridade (primária e secundária) concluída em Portugal
 • Tradutor ajuramentado e intérprete ajuramentado na língua portuguesa e holandesa
 • Registado nos/reconhecido pelos seguintes órgãos: Registo de Tradutores Qualificados dos Países Baixos (Rbtv), Tribunais da Comarca de Amsterdão, Utreque, Roterdão, da Haia e de Haarlem, Consulado-Geral de Portugal na Haia, Consulado-Geral do Brasil em Roterdão, Consulado-Geral de Angola em Roterdão, Embaixada dos Países Baixos em Lisboa, e prestando serviços regulares a agências de tradução como o TVCN (Centro Holandês de Tradutores e Intérpretes), WCS Groep e Livewords. Membro do NGTV (Associação Holandesa de Tradutores e Intérpretes)
 • Holandês: língua materna
 • Português: língua materna
 • Inglês: excelente
 • Também muito familiar com a língua espanhola, francesa e alemã
Contact